ჩვენ შესახებ - About Us - हमारे बारे में - О нас

 

      

  კომპანია "AURA HELP" დაარსების თარიღი 2011 წ. ქ.თბილისი. ძირითადი მომართულებები - სამხრეთ კავკასიაში კვლევითი, საგანმანათლებლო, შემეცნებითი და კომერციული პროგრამების განხორციელება.

 სფეროები - ადამიანის ბიოენერგეტიკა, აურა-გრაფია და ორგანიზმის დამალულ  შესაძლებლობათა  გამოვლინება. მათი ყოველდღიურ ცხოვრებაში პრაქტიკული გამოყენება.  კომპანიის სურვილია  მოსახლეობას რეგულარულად მიაწოდოს ინფორმაცია ამ სფეროებში უახლოეს მიღწევათა შესახებ.  ხელი შეუწყოს,  გაავრცელოს,  პრაქტიკულად გამოიყენოს  ეს  მიღწევები  ადამიანის  ჯანსაღი  ცხოვრების  და  მისი  კეთილდღეობის  გაუმჯობესებისათვის

 კომპანია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში წარმოადგენს ადამიანის აურის გამოსავნილებელ და შემსწავლელ სისტემის ” Aura-Station MbGA ” ექსკლუზიურ  დილერს.  სისტემა მუშაობს  ”უკუ-ბიოლოგიური  კავშირის პრინციპზე  (Bio-feedback Technologies).  კომპანია მოხარული იქნება ითანამშრომლოს ყველა ფიზიკურ  და  იურიდიულ პირებთან,  რომლებიც დაინტერესებული არიან ამ  სფეროებით  და მხარს დაუჭერენ მას ამ მიზნების განხორციელებაში.

  "Aura Help” Ltd  основано 2011г в г.Тбилиси.  Основные направление компании - Провидение в странах южного Кавказка научно-иссле- довательских,  учебно-просветительских и коммерческий работ.  По направлениям биоэнергетика человека,  аура-графия живых орга- низмов и выявления скрытых потенциальных возможностей человека.  Последующим применением их в ежедневной практике. Компания имеет желание  регулярно просвещать населения о достижениях по этим направлениям. В данном регионе  она является эксклюзивным дилером по применению и продаже аура измерительных систем, “MbGA”  работающего по принципу - обратной биологической связи. Компания готова сотрудничать со всеми физическими и юридическими лицами, содействующих и поддерживающих в достижений намеченных  целей.

                   პარტნიორები               Partners                  Партнеры

0179,Tbilisi,Georgia      Tel: +(995)32 210 63 66

34010,Istambul, Turkiy  Tel  +(90)212 322 57 18

E-mail:     www.aura-help.ge

Our videos on  You Tube