ადამიანთა ურთიერთობა აურის ტიპთა მიხედვით

 

!!! სიცოცხლის ენერგიით სავსე პიროვნებები

 მუქი-წითლები საუკეთესო წყვილებს ძირითად ქმნიან თავის ტიპის ადამიანებთან, ანდა ქარვის ფერებთან. ამ შემთხვევებში ისინი მათგან ხვებიან საუკეთესო ურთიერთ გაგებას. მათი მომავალი ცხოვრება ხდება სტაბილური და მდგრადი. ადამიანთა ეს კატეგორია თავს კომფორტაბელურად გრძნობს აგრეთვე ცისფერ და მწვანე აურის მქონე ადამიანთა საზოგადოებაში. ამ დაწყვილებისას ისინი საკუთარ თავში ხშირად პოულობენ  გრძნობების სიმცირეს, რაც შესაბამისად იწვევს ცისფრებთან და მწვანეებთან ურთიერთობის ემოციურ და ვერბალურ მოთხოვნილებას. ასეთ შემთხვევებში ორივე მხარე ამდიდრებს ერთმანეთს. ისინი აგრეთვე ქმნიან საინტერესო და ჰარმონიულ ურთიერთობებს ყვითელ ინტელექტუალებთან. ოჯახურ ცხოვრებაში მუქ-წითლებს ხშირ შემთხვევებში ექმნებათ სიძნელეები თეთრ და ლავანდის ფერ ადამიანებთან. ეს უკანასკნელნი არიან ინდივიდუალისტები, აღიქვამენ ცხოვრებას განსხვავებულად  და ფერთა კლასიფიკაციის მიხედვით განთავსებულები არიან  სპექტრის საწინააღმდეგო მხარეს. მათი მშვიდობიანი თანაცხოვრების რეცეპტია, მხოლოდ ორივე მხრიდან ურთიერთ გაგება და ურთიერთ თანაგრძნობა. მუქ-წითელთა ცხოვრებისეული დადგმები, ასახვას პოულობენ ამბიციურ მუქ მწვანეთა  სულიერებაში. ხოლო იისფერთა და ინდიგოს ფერთა მეტისმეტი სულიერება ვერ აღიქმება მუქ-წითელთა მიერ. მუქი-წითელთა ინდივიდუალიზმს, ცხოვრების ყველა სფეროში უნდა ჰქონდეს საკმაო ვრცელი ფიზიკური სივრცე. მათი უმაღლესი მიზანია - შექმნან ურთიერთ დამოკიდებულება არა მარტო  ფიზიკურ, არამედ  მგრძნობელობის ემოციურ, მენტალურ და სულიერ სიახლოვეთა დონეებზე.

!!! მიწიერი და პრაქტიკული პიროვნებები        

  წითელი ფერის აურის ადამიანები უფრო მეტად პოულობენ შეთავსებულობას თავისივე ტიპის აურის მქონე  პიროვნებებთან. წითლებთან, მუქ-წითლებთან, ნარინჯისფერებთან და ქარვის ფერებთან. მათი ვნებები და ადუღებული გრძნობები იზიდავენ აგრეთვე სხვა ტიპის აურათა მატარებელ პარტნიორებს. მაგრამ ასეთი დამოკიდებულებანი როგორც წესი არ გარდაიქმნება უფრო ღრმა გრძნობებში. ორ წითელ აურის მატარებელ პიროვნებათა კავშირები ემსგავსება გრძნობების აფეთქებას ანდა აალებად ყუმბარას. მაგრამ ისინი არიან საუკეთესო სარკეები ერთი მეორის მიმართ. ყვითლები მათთან ურთიერთობებში მატებენ წითლებს ფიზიკურ და სექსუალურ ძალებს, მრავალ ფეროვან გართობებს და სიამოვნებებთან ვნებებს.ნარინჯისფერი ”ავანტიურისტი” და წითელი ”გამარჯვებული” დროის დიდ მონაკვეთებს ატარებენ ცალცალკე საკუთარი თავის კეთილ დღეობისთვის. იდეალში მათთვის მიზან შეწონილია მოსინჯონ ერთი მეორის ურთიერთ გაგება. იმისთვის რომ წითლებმა გამონახონ საერთო ინდიგოებთან, ლავანდისფერებთან და თეთრებთან მათ უნდა გაუგონ და აღიქვან ამ უკანასკნელთა მგრძნობიარობა და მათი შინაგანი სამყაროს მოთხოვნილება. წითლებს იზიდავს მწვანეების და მუქი-მწვანეების ელეგანტურობა, შინაგანი ძალა და სწრაფი აზროვნება. გამომდინარე იისფერთა ტიპთა ნოვატორული უნარებით, ისინიც არც თუ, ისე ცუდად ერწყმიან წითლებს. მაგრამ მათ  წითლებთან დამოკიდებულებში ზოგჯერ ღალატობთ მგრძნობიარობა. იისფერთა ღვთაებრივ გაუცხოებას და წითელთა ვნებიანი ნატურას წყვილში უნარი  აქვთ დედამიწაზე შექმნან  საოცრებები. საბოლოო ჯამში წითელ აურის მატარებლები უნდა მიხვდნენ ,რომ მათ გარშემო მყოფნი არიან ისევე თავმოყვარენი და დინამიურები, როგორც საკუთრივ ისინი. ხოლო, მგრძნობელობა და ურთიერთ გაგება მათაც ეხმარებათ დამოკიდებულებათა ჰარმონიაში.        

 !!! ამბიციური და შემომქმედებითი პიროვნებები (ყველაზე გავრცელებული ფსიქოტიპი თბილისში)

  ნარინჯის ფერი აურის მქონე ადამიანები თავიანთ კლასის და წითელ აურისმქონე ტიპებთან ქმნიან ინტენსიურ და მაღალ ენერგეტიკულ ურთიერთ კავშირებს. ამ დროს მათი ეგოთა ბაზირების ურთიერთ დავები და კონფლიქტები საკმაოდ ჩვეულებრივი მოვლენაა. ნარინჯისფერთა, მუქ-წითელთა და ქარვისფერ ტიპების ინტერესები ემთხვევა ერთმანეთს და მათ შეუძლია შეადგინონ საუკეთესო წყვილები. ნარინჯისფერებს მოსწონთ ყვითელთა მოთამაშე განწყობები. ერთნიც და მეორენიც წარმოადგენენ საკმაოდ შემოქმედებით ინდივიდუალისტებს და გააჩნიათ ბევრი საერთო. რადგან ცისფერი ტიპის ადამიანები საჭიროებენ სიახლოვეს და მგრძნობელობას, ნარინჯისფერთა რომანტიკური მხარეები მათ არ იზიდავს. ვინაიდან უმრავლეს შემთხვევებში ცისფერთა ეს თვისებები  ნარინჯისფერებს ნაკლებად აქვთ გამოხატული. ინდიგოს ტიპთან, ნარინჯისფერთ შესაძლებელია წარმოეშვას ღრმა შინაგანი გრძნობა, მაგრამ მათი სამყაროები ძალიან განსხვავებულია. მწვანეებსა და მუქ-მწვანეებს უყვართ საათობით საუბრები სხვა და სხვა თემებზე და ითხოვენ მოსაუბრესგან ყურადღებას. ხოლო ნარინჯისფერნი დიდ დროს უთმობენ საკუთარ თავთან ყოფნას. ლავანდის და თეთრების ფერთა სულიერი გრძნობები საკმაო რთული გასაგები ამოცანაა უმრავლეს ნარინჯისფეროვანთვის. იისფერთა თეორიული შეხედულებანი და ნარინჯისფერთა პრაქტიკულობა ავსებენ მათ ურთიერთ დამოკიდებულებეს. ხოლო მეორე მხრიდან იისფერნი, ნარინჯისფერებმა წარმოდგენაში  შეიძლება აღიქვან, როგორც სულიერად მეტად ამაღლებულნი. სინამდვილეში  ნარინჯისფერთათვის ყველაზე დიდი ამოცანაა შექმნან დამოკიდებილებანი, რომელსაც წარმართავს მგრძნობიარობა, ურთიერთ გაგება და ემოციური თავისუფლება. როდესაც ნარინჯისფერთა გული იხსნება, ელოდეთ მათგან სასწაულებს.

!!! მიზანსწრაფული და მდგრადი პიროვნებები

   ინც დაინტერესებულია ინტელექტუალურ ურთიერთობებში,  წყნარ რაციონალურ დამოკიდებულებეში დამყარებულ სტაბილურობაზე და ფინანსურ უსაფრთხოებაზე მათთვის საუკეთესო პარტნიორს წარმოადგენს ქარვის ფერის აურის მქონე ადამიანები ამ ტიპის ადამიანები, როგორც წესი ირჩევენ მუქ-წითელ და მუქ-მწვანე ადამიანთა გარემოს. მათ ყველას გააჩნიათ ბევრი საერთო. განსაკუთრებით კონსერვატიული და საზრიანი მიდგომა რეალობისკენ. რა თქმა უნდა ქარვის ფერი ყველაზე მეტ საერთოს პოულობენ საკუთარი კლასის შიგნით. მაგრამ ამ კომბინაციის შემთხვევაში აუცილებელია, რომ ისინი იყვნენ ფხიზლად და არ შექმნან გამოუვალი მდგომარეობა, ვინაიდან ერთი და იგივე პოლუსის პიროვნებების შეთავსებულობა საკმაოდ რთულია. ქარვის ფერები ასევე ხშირად იზიდავენ ყვითლებს მათი ცხოვრებასთან მსუბუქი დამოკიდებულების უნარის გამო. აგრეთვე, წითლების და ნარინჯისფერთა ავანტიურიზმი და ექსპრესია. ინდიგოთა და ცისფერთა ემოციურობა თითქმის შეუთავსებელია ქარვის ფერთა პრაგმატიზმთან. ვინაიდან ისინი ენერგეტიკულად საწინააღმდეგონი არიან. მაგრამ მათ დაწყვილების შეთხვევებში ერთი მეორისგან შეუძლიათ ბევრი ისწავლონ.  ქარვის ფერები ყოველთვის ინოვაციებისთვის ღიანი არიან, ამიტომაც მათ შეუძლიათ იპოვონ საერთო ენა იისფრებთან. ქარვის ფერებს  თუ ,სურვილი აქვთ დაუწყვილდნენ ლავანდის და თეთრ აურის მქონე ადამიანებს, მათ აუცილებლად უნდა შეიცნონ და მიიღონ ამ  ადამიანების სულიერი ცხოვრების ხატება. თუ, ისინი ჭეშმარიტად გაიხსნებიან ერთი მეორეს მიმართ, მათ დამოკიდებულებებს შეუძლიათ გადაიყვანონ ისინი სამყაროს განზომილებების ახალ შემეცნების დონეებზე.

!!! ინტელექტუალური და ექსპანსიური პიროვნებები   

   ხშირად პოულობენ საერთოს წითლებთან, ნარინჯისფერებთან, ქარვის ფერებთან და თავისი ტიპის წარმომადგენლებთან. იისფერთ, შემომქმედ ყვითლების ცხოვრებაში შემოაქვთ აქტიური მისტიკური მუხტი.ხოლო ცისფერი ტიპის ადამიანები გამომდინარე  თავიანთი ემოციონალურობით, ყვითლებისგან ითხოვენ ყველა მათ მიერ მიცემულ პირობათა დაცვას. ლავანდის და თეთრ ფერების აურის მქონენი ტკბებიან ყვითელთა გარემოთი მანამ, მათი საუბრები გაჯერებულია სულიერების და ფილოსოფიის თემებზე. ყვითელთა კონტაქტები ნაკლებად მდგრადია მუქი-წითლებს და მუქ-მწვანეებს შორის.ვინაიდან ეს უკანასკნელნი ცხოვრების მიმართ მეტისმეტად პირდაპირ და სერიოზულ დამოკიდებულებას ავლენენ. ხოლო ყვითელთა უმრავლესობა, ანიჭებს უპირატესობას ცხოვრებისეულ თამაშს, პასუხიგებლობის თავიდან აცილებით.    

!!! მოაზროვნე და ჰარმონიული პიროვნებები    

  მწვანეთა  დამახასიათებელი გულ გახსნილობა ხელს უწყობს მათ, ყველა ტიპის პარტნიორთან  იპოვონ საერთო ენა. მათ უყვართ მეგობრები და ოჯახი. მწვანეები იკავებენ აქტიურ მდგომარეობას სექსუალურ ცხოვრებაშიც. მათთვის სექსით დაკავება ტოლფასია სიყვარულის. მწვანეები სულიერად ნაზი მოალერსე არსებები არიან და უყვართ  ფიზიკური სიახლოვეც. იმყოფებიან, რა ამ დროს ჰარმონიაში, მწვანეები სექს განიხილავენ როგორ ბუნებრივ მდგომარეობას. ვინაიდან მათთვის მშობლიურია, სიყვარულის ძალა და პარტნიორული დამოკიდებულებანი. მწვანეებს განსაკუთრებით სიამოვნობთ შეთავსებულობა მუქ-მწვანეებთან, იისფრებთან და ყველა წითელი სპექტრის წარმომადგენლებთან. ისინი ძიებაში არიან მიწიურ ძალის და შესაბამისად მიწიერ მუქ-წითლების. წითელი ტიპის აურის მატარებელთა სიმძლავრე ავსებს მათ მენტალობას და ექსპრესიულ თვისებებს. მწვანეებს აგრეთვე პარტნიორობისას საკმაოდ მოსწონთ ყვითელთა სიმსუბიქის მასხივებელი უნარი. მწვანეებს შეუძლიათ გაუგონ ცისფერთა მოსიყვარულე და ემოციურ ნატურას. ხოლო ლავანდის ფერი ტიპის ადამიანებთან მათ შეუძლიათ საათობით ისაუბრონ სხვადასხვა თემებზე. იმ პერიოდამდე, სანამ ნებისმიერ პარტნიორებს გააჩნიათ შესაძლებლობა სრულად,თვითგამოხატვით და გაგებით იღებდნენ მათ, დამოკიდებულებები ნებისმიერ პარტნიორთან იქნება ჰარმონიული.

!!! თანამიმდევრული და შეუპოვარი პიროვნებები

    მუქ-მწვანეებზე საკმაო შტაბეჭდილებას ახდენენ იისფერთა ქარიზმატული ძალა და მოჩვენებითი იდეები. ხოლო წითლები მათ იზიდავენ თავიანთი ფიზიკური ძლიერებით. ნარინჯისფერებთან და ქარვისფერებთან დამოკიდებულებებში მუქ-მწვანეებს ხშირად არ ყოფნით თავისუფლება და დამოუკიდებლობა. ცისფერ და ინდიგოს აურის მატარებელნი საკმაოდ კონცენტრიტრებული არიან საკუთარ თავზე, ამიტომაც ისინი ვერ ქმნიან მუქ-მწვანეებთან  კარგ წყვილებს. მუქ-წითლების და მუქ-ნარინჯისფერთა აზროვნების ხატოვნება საკმაოდ იზიდავენ მუქ-მწვანეებს. აგრეთვე მათ საკმაოდ ბევრი საერთო აქვთ მწვანეებთანაც. ვინაიდან ეს უკანასკნელნიც ძლიერად მიისწრაფიან მიზნების მისაღწევად. თუ, გაუგებენ,  ყვითელთა ცხოვრების მიმართ თამაშ, მუქი-მწვანეები მათთან ქმნიან საკმაოდ ძლიერ კავშირებს. საბოლოოდ შეიძლება ავღნიშნოთ რომ, მუქ-მწვანეებს ესაჭიროებათ თანაბარი ინტელექტის მქონე  ძლიერი ამბიციური პარტნიორები. რომლებიც მათ გაუგებენ და შეძლებენ მათ შეფასებას. როდესაც ისინი შეძლებენ ემოციურად გაიხსნან მუქ-მწვანეებთან, ეს უკანასკნელნი ხდებიან მათი ძალიან ახლობელი პარტნიორები.მუქ-მწვანეთა ქორწინების ან გათხოვების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის პარტნიორის გარანტირებული ფინანსური დაცულობა და მაღალი სოციალური სტატუსი. როდესაც მუქი-მწვანეები პოულობენ გულს და გონებას შორის ბალანს და მიენდობიან ინტუიციას ისინი ხვდებიან  პარტნიორთა ჭეშმარიტ აზრს. ამ შემთხვევაში ეს სიყვარული არის სიყვარული სიყვარულისთვის.

!!! ცისფერები - მათი მისია ადამიანებზე მზრუნველობაა                          

   ცისფერ აურის მქონეთ მუქ-წითლებში იზიდავს ძალა, ქარვის ფერებში ფეროვნებში დაცულობა, ხოლო მუქ-მწვანეებში დამოუკიდებლობა. ისინი უნდა იყვნენ დარწმუნებულნი რომ, დამოკიდებულებები დამყარებულია სიყვარულზე და რომ, მათ არ იყენებენ. ნარინჯისფერები და ცისფრები სპექტრის საწინააღმდეგო ფერებია, ამიტომაც მათ შეუძლიათ ბევრი მისცენ ერთმანეთს. ცისფერთა ტიპის შიგნით დამოკიდებულებები შეიძლება იყოს ძალიან ემოციური და ვერ გამონახონ ერთმანეთში სულის ჩამდგმელი და ლიდერი. ცისფერები უპირატესობას აძლევენ გაცისკროვნებულ იისფერებსა და ლავანდისფერ პარტნიორებს. თეთრების და ცისფერების დამოკიდებულებანი დაფუძნებულია ღმერთის სიყვარულზე. ცისფერთათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მიზანია, შექმნან მოსიყვარულე პარტნიორთან ერთად ჰარმონიული, მგრძნობიარე და სულიერი ცხოვრება

!!! გაუფრთხილდით ინდიგოს ისინი თქვენი მომავლის იმედები არიან

  ინდიგოს ფერის აურის ადამიანები კომფორტაბელურად გრძნობენ თავს ლავანდისფერ, იისფერ და თეთრი აურის მქონე პარტიორებთან. ისინი დარწმუნებული არიან რომ ეს სულიერებაზე ორიენტირებული ადამიანები იფურჩქნებიან დედამიწაზე. ინდიგოების დამოკიდებულებანი ფიზიკური აქცენტირების ტიპებთან, როგორიც არიან წითლები და ნარინჯისფერები, ქარვის ფერები შეიძლება ჩაითვალოს ბედის გამოძახილად. ვინაიდან მათი ცხოვრებისეული მზერა საკმაოდ განსხვავებულია. ყვითლებს ინდიგოებთან აერთიანებს გართობები და სიყვარული გართობების მიმართ. მწვანეებთან ინდიგოებს იზიდავს პარტნიორობა, მათი არასტანდარტული ნათელი მენტალური თვისებების გამო. ნარინჯისფერნი და მუქი-წითლები განსხვავდებიან ცხოვრების მიმართ კონსერვატორული დამოკიდებულებებით. მაგრამ ისინი არ აღიქვავენ ინდიგოთა პიროვნულ მასშტაბურობას. უბრალოდ მათ უყვართ ისინი, იმიტომ რომ უყვართ. საბოლოო ჯამში მანამ, სანამ ინდიგოები გრძნობენ ღრმა შინაგან კავშირებს პარტნიორებთან მათ ეყვარებთ ისინი და ექნებათ მათ მიმართ ყველა ღრა ვნებები.

!!! იისფერები, ქარიზმატული და მომხიბვლელი პიროვნებები

  იისფერ აურის მატარებელ ადამიანთა ცხოვრება საუკეთესოდ ლაგდება ვნებიან ძლიერ წითლებთან.   მათ შორის დამოკიდებულებებში აალდება ხოლმე ვნებათა ღელვა. თუ, იისფერნი შეძლებენ მიიღონ და შეაფასონ მუქ-მწვანეები ეს იქნება საუკეთესო საწყისი ბრწყინვალე დამოკიდებულებების. იისფერნი უნდა მიხვდნენ, რომ როგორც მათთვის, ასევე ნარინჯოვანთა ქარვი ფერთათვის აუცილებელია თავისუფლება და დამოუკიდებლობა. იისფერებისთვის მუქი-ნარინჯისფერები შეადგენენ არც თუ ცუდ წყვილს. ისინი საკმაოდ განსხვავებულები არიან, მაგრამ შესაძლებელია მათგან გამოვიდეს ერთიანი გუნდი. რომლებიც შეავსებდნენ ერთმანეთს მათთვის არა მქონე თვისებებით. იისფერთა მისტიკურობა ძალიან იზიდავს ყვითლებს. ცისფერი ფერის აურის პიროვ ნებებს უყვართ იისფერთა წრე და აქვთ უნარი გახდნენ მათთვის  მზრუნველი და კეთილ მოტივირებული პარტნიორები. იისფერთათვის დამოკიდებულებებში დომინირებს ამოცანა - მიაქციოს საკმაო ყურადღება პარტნიორს, ჯამში ისინი საჭიროებენ ისეთ პარტნიორებს, რომლებიც მათ ამოუდგებიან მხარში და შეუქმიან გრძნობებით გავსებულ ცხოვრებას.

!!! მისტიკოსები და წინასწარმხედველი პიროვნებები

  ლავანდის ფერი აურის წარმომადგენლებს გააჩნიათ ლტოლვა ნებისმიერ ტიპის პარტნიორებთან. მათ თან შესაძლებელია შექმნათ ხანგძლივი დამოკიდებულებები. წითლები, მუქი-წითლები, ნარინჯისფერები, ქარვის ფერები და ყვითლები ფიზიკურად აქტიური შემომქმედი ადამიანები არიან. მაგრამ ლავანდის ფერთათვის ხშირად უფრო მისაღებია შექნან იდეები საკუთარ თავში. ქარვის ფერები მეტად გონიერნი და ცხოვრების რეალისტები არიან, შედარებით ღრუბლებში მფრინავ ლავანდის ფერთათვის. ლავანდის ფერი ადამიანები სრულიად  არ არიან წინააღმდეგები დამოკიდებულებები დაამყარონ  ყვითლებთან. მწვანეებსა და მუქ-მწვანეებს უყვართ კონტაქტები ლავანდისფერ პარტნიორებთან, ვინაიდან ამ უკანასკნელებს აქვთ მასტიმულირებელი, გონებრივი და შემოქმედებითი უნარები. ცისფერნი და ლავანდის ფერნი ერთმანეთში საუკეთესო მოსაუბრეები არიან. მაგრამ დამოკიდებულებებში მათ აკლიათ ვნებები და მიზანსწრაფვები. იისფერთ და თეთრებს გააჩნიათ ძალიან ბევრი საერთო სულიერი ორიენტაცია ლავანდისფერ ადამიანებთან. მაგრამ მათ ხშირად სჭირდებათ ურთიერთ შეხსენება ფიზიკური სინამდვილის არსებობის. თუ, დამოკიდებულებებში ლავანდის ფერები შეიძენენ საკმაო თავისუფლებას და მხარდაჭერას ისინი გახდებიან საყვარელი, ერთგული  გახსნილი პარტნიორები.

!!! ტრანსცედენტური და არა ამ ქვეყნიური პიროვნებები

 თეთრები როგორც ლავანდის და იისფერნი დიდ დროს უთმობენ საკუთარ გადატვირთვას  და  კავშირების დამყარებას უზენაეს ძალებთან.ანალოგიურად არიან ცისფერი ტიპის ადამიანები წერტილთა სიახლოვის გადაკვეთის ძიების დროს. ინდიგოს და თეთრებს შეუძლიათ შექმნან მძლავრი სულიერი დამოკიდებულებები, რომელიც დაფუძნებული იქნება ურთიერთ გაგებას და სიყვარულზე. მწვანეებს აგრეთვე ესმით თეთრების მოთხოვნილებების და ხშირად მხარს უჭერენ მათ. თეთრებთან შედარებით სხვა ტიპის აურის მქონენი, საკმაოდ განსხვავებულები არიან. წითლები და ნარიჯისფერები, ქარვის ფერები საკმაოდ მიწიერები. მუქი-წითლები სულიერი ცხოვრებისეული ასპექტებიდან დიამეტრალურად საწინააღმდეგო.  ყვითლები  მეტისმეტად ექსტრავერტები და ლოგიკურები, თეთრებთან ხანგრძლივი კავშირების დასამყარებლად. მთლიანობაში, თეთრები საჭიროებენ დიდ თავისუფლებას და არიან ისეთები როგორიც არიან. მათი ამოცანაა შეიძინონ პარტნიორი, რომელიც მათ მისცემს ბევრ სივრცეს. რის მოთხოვნილებაც მათ გააჩნიათ და ამავ დროს მთლიანად დაუჭერენ მხარს მათ შინაგან სამყაროს მიზანსწრაფვას, მუდმივ განათლების და ცოდნის ძიებაში. 

 

Protected by Copyscape Web Copyright Protection

 

აიტიდან  მასალების კოპირება აკრძალულია ადმინისტრაციასთან  შეთანხმების  გარეშე. საავტორო უფლებებს იცავს კანონი.